Eishin Bokujo

Kamiebue, Urakawa-cho, Urakawa-gun, Hokkaido 057-0036, Japan

Tel: +81 (0)1462 20432

Fax: +81 (0)1462 22362

Owner(s):

Mr Toyomitsu Hirai