Korea Racing Authority

685 Juam Dong, Kwachon, Gyeonggi-do 427-070, Kyonggi-Do, South Korea

Tel: +82 (0)2509 1222

Fax: +82 (0)2509 1219

Mobile: +82 (0)3375 7454

Contact A:

Mr Woo-Jae Lee

Contact A Title:

Chairman & CEO